Všeobecné obchodní podmínky
Blanka Kratochvílová

 

I. Úvodní ustanovení

a) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího (dále jen předmět koupě), prostřednictvím webových stránek www.blankakratochvilova.cz

 b) Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:

Blanka Kratochvílová,
Mukařov 10,
29501  Mnichovo Hradiště, ČR

Telefon: +420 739884018
IČ: 74885022

c) Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

d) Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

e) Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího a platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího na webových stránkách www.blankakratochvilova.cz

 

II. Objednávka

a) Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností  a cena, (včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH - momentálně nejsem plátce DPH),  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. (V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH). Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

b) Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U elektronických produktů (eBooky, online kurzy apod.) náklady na dodání účtovány nejsou. 

c) Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Objednat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

d) Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

e) Prodávající je povinen poskytnout či dodat zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

f) Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky daného produktu, a to na adrese www.blankakratochvilova.cz  . Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránkywww.blankakratochvilova.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://blankakratochvilova.cz/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III. Kupní cena, daňový doklad

a) Cena produktů, zboží a služeb, je uvedena konečná cena (včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH),  je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. (V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH). Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

b) U fyzických produktů, jako jsou "Krato-chvilky", je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jejím balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

c) Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

IV. Způsob a forma úhrady

a) Způsob platby: zaplatit je možné bezhotovostní platbou vybranou v objednávkovém formuláři, bankovním převodem na účet fyzické osoby Blanky Kratochvílové vedený u FIO Banky ČR. Číslo účtu:

Číslo účtu: 2101962486/2010

IBAN: CZ30 2010 0000 0021 0196 2486

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 b) Možnosti plateb: bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatelke Blanka Kratochvílová.

c) Forma platby: platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d) Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

e) Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

f) Bonusy: všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je vždy na prodejní stránce daného produktu na webu www.blankakratochvilova.cz , budou zaslány spolu s produktem, po uhrazení částky.

V. DODACÍ PODMÍNKY

a) U online vzdělávacích produktů (eBooky, konzultace, online kurzy..) se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

b) Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

c) V případě knih/fyzických produktů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty, nebo služby Zásilkovna dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-5 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

VI. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

a) Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro  osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

b) Produkty, které prodávající prostřednictvím webové stránky prodává (online vzdělávací programy, knihy, ebooky, meditace, semináře, kartičky) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

VII. Odstoupení od smlouvy

a) Za všechny produkty ručí fyzická osoba Blanka Kratochvílová zárukou spokojenosti a to tím, že ji kupující může kontaktovat prostřednictvím emailu a požádat od odstoupení od smlouvy s pádným důvodem.

b) Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od data úhrady faktury - většinou zároveň i s převzetím/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: blanka.blankakratochvilova.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu, jména, čísla objednávky, data nákupu. Poté, co prodávající zváží důvody reklamace navrácení a rozhodne se kupujícímu peníze vrátit, kupujícímu bude zaslán kladný email s částkou odpovídající kupní ceně online produktu, kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.

V případě fyzických produktů, kartiček, doručte zpět na vlastní náklad na adresu Blanka Kratochvílová, Mukařov 10, 295 01  Mnichovo Hradiště, a to nejpozději do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.

Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.

c) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

·         prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti

·         porušení povinností na ochranu autorského práva (bod VI. OP) ze strany zákazníka.

d) Všechny produkty si kladou za cíl, inspirovat a pomáhám všem, kteří si jej zakoupí.

Odpovědnost a vyloučení odpovědnosti

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

Zakoupení a použití produktů, postupů, návodů, a online kurzů rozumíte, že jakékoli použití informací z těchto produktů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a jejich autorka Blanka Kratochvílová za ně nenese žádnou zodpovědnost.

Blanka Kratochvílová se tímto zříká jakékoli zodpovědnosti za přesnost informací.

Blanka Kratochvílová nenese žádnou zodpovědnost za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací a používání zakoupených online produktů či fyzických produktů. 

Po celou dobu trvání tohoto online kurzu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch závisí nejen na znalostech získaných v kurzu, ale také na faktorech, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod.

VIII. Ochrana osobních údajů

a) Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b) Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.  Na požádání vám fyzická osoba Blanka Kratochvílová podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory mým snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravím. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na blanka@blankakratochvilova.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. 

c) V případě živých seminářů kupující souhlasí s použitím pořízeného videozáznamu, na kterém může účinkovat. Toto použití se vztahuje i na použití třetích stran po souhlasu Blanky Kratochvílové.

d) Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese:  ochrana osobních údajů | Blanka Kratochvílová (blankakratochvilova.cz)

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10.3. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.blankakratochvilova.cz  popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na prodejní stránce daného produktu v rámci webových stránek www.blankakratochvilova.cz  a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.